Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Sanácia vyhnívacej nádrže VN2 na ČOV Piešťany

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výber zhotoviteľa diela: „Sanácia vyhnívacej nádrže VN2 na ČOV Piešťany“.

Predmetom tendra je realizácia sanácie vyhnívacej nádrže č. 2 na čistiarni odpadových vôd v Piešťanoch. V rámci diela sa požaduje vykonanie polyureového krížového nástreku pod vysokým tlakom a s teplotou cca 80° C v hornej časti nádrže. Sanácia si bude vyžadovať montáž priestorového lešenia do nádrže, domodelovanie všetkých prestupov a nerovností, penetráciu pred nástrekom a samotný nástrek.

Podrobnú špecifikáciu predmetu obstarávania obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 04.10.2018.

Lehota na predkladanie ponúk je 15.10.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Nákup kalových čerpadiel

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie 2 ks kalových ponorných čerpadiel

ABS Sulzer, typ XFP 300 J-CH2.368 PE150/8-J-50EX s príslušenstvom (alebo kalových čerpadiel, ktoré sú k týmto rovnocenné) a ich následnú montáž na linku A a linku B biologického čistenia odpadových vôd na ČOV Zeleneč.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 31.08.2018.

Lehota na predkladanie ponúk je 07.09.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Celoobecný vodovod Cífer 3. a 4. stavba

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výber zhotoviteľa v rámci budovania obecného vodovodu v obci Cífer. Predmetom tendra je dobudovanie vodovodu v obci Cífer s názvom stavby „Celoobecný vodovod Cífer 3. a 4. stavba“.

Celková dĺžka vodovodu DN100 PE100 budovaného v rámci  treťej stavby bude  958,00 m a bude pozostávať zo štyroch vetiev.

Celková dĺžka vodovodu DN100 PE100 budovaného v rámci  štvrtej stavby bude  611,50 m a bude pozostávať z dvoch vetiev.

Podrobnejšie informácie o rozsahu diela a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 22.06.2018. 

Lehota na predkladanie ponúk je 29.06.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Zrušenie tendra - Celoobecný vodovod Cífer 3. a 4. stavba.

Obstarávateľ ruší tender s predmetom zákazky „Celoobecný vodovod Cífer 3. a 4. stavba.“

O zrušení tendra členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk rozhodli v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený zrušiť tender počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude oznámené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.

Rekonštrukcie liatinového vodovodného potrubia v obci Dechtice

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výber zhotoviteľa diela ktorým je rekonštrukcie liatinového vodovodného potrubia v obci Dechtice v celkovej dĺžke 1.403,40 m po ľavej strane št. cesty III/1276 smerom na Dobrú Vodu.

Obstarávateľ požaduje vykonanie rekonštrukcie bezvýkopovou metódou Berstlining - t.j. vtiahnutím nového potrubia PEHD Da110x6,6/DN100/ SDR17, PE100 RC, PN10 do existujúceho potrubia. Súčasne sa požaduje rekonštrukcia všetkých súvisiacich armatúrnych tvaroviek a vodovodných prípojok, ktorá spočíva v montáži prípojkových odbočiek Da110/32 /DN1“/. Realizácia prác bude rozdelená na etapy vzhľadom na potrebu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou viacerými náhradnými zásobovacími okruhmi.

Podrobnú špecifikáciu predmetu obstarávania obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.06.2018.

Lehota na predkladanie ponúk je 20.06.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.