Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Zrušenie tendra - Vzduchotechnika linky odvodnenia kalu na ČOV Zeleneč

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bola Vzduchotechnika linky odvodnenia kalu na ČOV Zeleneč.

O zrušení tendra členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk rozhodli v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.

Realizácia rekonštrukcie verejného vodovodu DN200 v dĺžke 240 m v obci Dolné Orešany bezvýkopovou technológiou

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie verejného vodovodu DN200 v dĺžke 240 m v obci Dolné Orešany bezvýkopovou technológiou.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 17.09.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 27.09.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Realizácia prestavby vjazdu do dielne a garáže v sídle obstarávateľa

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zhotovenie diela: Realizácia prestavby vjazdu do dielne a garáže v sídle obstarávateľa.

Obstarávateľ požaduje vykonať prestavbu vjazdu do dielne a garáže z dôvodu potreby parkovania novo zakúpených nákladných vozidiel, ktorých celková výška je väčšia, ako svetlá výška garážových otvorov. V tejto súvislosti je potrebné demontovať jestvujúce garážové brány, zväčšiť otvory pre garážové brány, dodať a osadiť nové garážové brány.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.09.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 13.09.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Realizácia spolu 630 ks betónových vodomerných šachiet s vodovodnými prípojkami

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu spolu 630 ks betónových vodomerných šachiet s vodovodnými prípojkami pre napojenie nehnuteľností na verejný vodovod v obciach Križovany nad Dudváhom, Opoj a Vlčkovce.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 06.09.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 11.09.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Realizácia rekonštrukcie časti verejnej kanalizačnej siete v obci Hoste

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie časti verejnej kanalizačnej siete v obci Hoste. Dielo pozostáva z rekonštrukcie jestvujúcej kanalizačnej prečerpávacej stanice, výstavby novej kanalizačnej prečerpávacej stanice a z predĺženia existujúcich kanalizačných výtlačných potrubí v obci Hoste.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.08.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 13.09.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.