Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Poskytovanie služieb tlačenia a zasielania účtovných dokumentov svojim zákazníkom

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na poskytovanie služieb tlačenia a zasielania účtovných dokumentov svojim zákazníkom.

Jedná sa o spracovanie účtovných podkladov a tlač faktúr pre úhradu vodného a stočného za odber vody a produkciu odpadovej vody zákazníkmi obstarávateľa. Predpokladané ročné množstvo dokumentov na tlač a poštovú prepravu je cca 150.000 ks. Zmluva bude uzatvorená na obdobie 4 rokov.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.01.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 25.01.2019.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Dodávanie zrážadiel - koagulantov pre účely chemického zrážania fosforu a látkového dočistenia vyčistenej odpadovej vody

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodávanie zrážadiel - koagulantov pre účely chemického zrážania fosforu a látkového dočistenia vyčistenej odpadovej vody na čistiarňach odpadových vôd obstarávateľa. Predmetom obstarávania je dodávanie koagulantov:

  • vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 s koncentráciou 40 až 43 % a
  • zmesného vodného roztoku síranu železitého s obsahom soli Al3+ a katiónaktívnej živice na elimináciu vláknitých mikroorganizmov.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 04.01.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 18.01.2019.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Poskytnutie komplexných hydrogeologických prác

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na poskytnutie komplexných hydrogeologických prác pre zabezpečenie aktualizácie povolení na osobitné užívanie vôd v súvislosti so zmenami v legislatíve, ktoré sa týkajú vodných zdrojov.

Predmetom zákazky je vykonanie výpočtov množstiev podzemných vôd vodných zdrojov v správe a prevádzke obstarávateľa a následné schválenie výdatností týchto vodných zdrojov na komisi pre schvaľovanie zásob podzemných vôd na MŽP SR.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 04.01.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 18.01.2019.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Dodanie a montáž 2 ks horizontálnych čerpadiel na pitnú vodu

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie a montáž 2 ks horizontálnych čerpadiel na pitnú vodu Lowara NSCF 150-400/900/W45VCC4 s príslušenstvom (alebo čerpadiel, ktoré sú k týmto rovnocenné) a ich následnú montáž v strojovni čerpacej stanice pitnej vody v obci Dechtice.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.11.2018.

Lehota na predkladanie ponúk je 10.12.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Poskytnutie služby vypracovania energetického auditu

Predmetom tendra je poskytnutie služby vypracovania energetického auditu v zmysle Zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 179/2015 Z.z. o energetickom audite v znení neskorších predpisov pre objekty, prevádzky a zariadenia Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Podrobnú špecifikáciu predmetu obstarávania obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.11.2018.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.11.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.