Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Rekonštrukcia oceľového diaľkovodu DN1000 z vodojemu v obci Zvončín do vodojemu v meste Trnava - I. etapa v dĺžke 2.373,27 m

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie oceľového diaľkovodu DN1000 z vodojemu v obci Zvončín do vodojemu v meste Trnava - I. etapa v dĺžke 2.373,27 m. Rekonštrukcia predmetného úseku sa zrealizuje bezvýkopovou technológiou RELINING /vyvložkovaním/ t.j. vtiahnutím nového potrubia PEHD Da 900x53,3 /DN800/, SDR 17, PE 100, PN10 do jestvujúcich oceľových rúr DN1000.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 21.06.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 08.07.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

 

Informácia o zrušení obstarávania

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bola rekonštrukcia vodovodného potrubia DN 1000 VDJ Zvončín - VDJ Trnava.

O zrušení tendra členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk rozhodli v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.

Nákup a inštalácia 4 ks plávajúcich miešadiel

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup a inštaláciu 4 ks plávajúcich miešadiel typ AQUA TURBO MIX-AS 0300-24, alebo miešadiel ktoré sú k týmto rovnocenné, do anaeróbnej nádrže na čistiarni odpadových vôd v Piešťanoch.

Podrobné informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.06.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 28.06.2019.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Nákup 1 ks nákladného vozidla - trojstranný sklápač

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup 1 ks nákladného vozidla - trojstranný sklápač s celkovou nosnosťou 12 t a s výkonom motora 180 - 200 kW.

Podrobné informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 17.05.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 24.05.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Celoobecný vodovod Cífer - 6. stavba

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu diela: „Celoobecný vodovod Cífer - 6. stavba“ Realizácia diela pozostáva z realizácie /výstavby/:

  • prívodného potrubia „PJ“, z materiálu DN150 - HDPE - D 160x9,5x6000 mm, PN10 o celkovej dĺžke 1881,0 m,
  • časť vodovodnej vetvy „J1“, z materiálu DN150 - HDPE - D 160x9,5x6000 mm, PN10 o celkovej dĺžke 100,0 m.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 03.05.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 14.05.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.