Otázky a odpovede

1. Čo sa stane, ak nepodpíšem s vodárenskou spoločnosťou Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti a odvádzaní odpadových vôd, vrátane vôd z atmosférických zrážok, verejnou kanalizáciou z domácností?
Neuzatvorenie zmluvy sa v zmysle platného Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách považuje za neoprávnený odber a neoprávnené vypúšťanie a je dôvodom odpojenia odberu a zrušenia kanalizačnej prípojky.
2. Obdržal som k podpisu „Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností a odvádzaní odpadových vôd...“ avšak nie som pripojený na verejný vodovod. Mám len kanalizačnú prípojku a z tohto dôvodu mi text Vašej zmluvy, kde sa zaväzujem aj k odberu vody z verejného vodovodu takpovediac nevyhovuje. Ako mám vec riešiť?

Predloženú Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností a odvádzaní odpadových vôd, vrátane vôd z atmosferických zrážok, verejnou kanalizáciou z domácností je potrebné z Vašej strany uzavrieť a nehodiace sa čísla článkov, v ktorých sa uvádza dodávka vody (môže to byť aj opačne, ak vám neodvádzame odpadové vody, len z verejného vodovodu Vám vodu dodávame) preškrtnete znakom x. Tlačivo zmluvy je totiž univerzálne, t. j. použiteľné pre všetky naše služby.

3. Neviem nikde nájsť cenu za m3 vodného a stočného - kde tento údaj môžem získať?
Aktuálnu cenu za tzv. vodné a stočné vždy nájdete na svojej faktúre, kde musí byť uvedená a tiež aj na našej internetovej stránke, na ktorej sa práve nachádzate, v časti „Zákaznícka zóna - Cena vodného a stočného“.
4. Keď platím za vodné a stočné vo Vašej pokladni v hotovosti mám z toho nejakú výhodu?
Od roku 2005, odkedy sme zrušili inkasný spôsob úhrad za vodné a stočné preferujeme bezhotovostný platobný styk, t. j. prostredníctvom bankových ústavov, či cez poštové poukážky. Platby v hotovosti je u nás možné realizovať len v pokladni sídla spoločnosti na Priemyselnej 10 v Piešťanoch v čase pokladničných hodín. Platba v hotovosti v našej pokladni pre Vás v podstate nemá žiadnu výhodu, nakoľko na peňažnom poplatku za uskutočnenie úhrady môžete ušetriť aj v tom prípade, ak nám platbu vložíte priamo na náš účet v Dexia banke.
5. Ako postupovať pri reklamácii faktúry?
Pri reklamácie faktúry obyvateľstvu za spotrebu vody a jej odkanalizovanie je dôležité, ktorú časť faktúry chceme reklamovať. Ide o to, že Trnavská vodárenská spoločnosť hospodári na rozsiahlom území a z toho dôvodu zabezpečuje riadenie svojej činnosti z úrovne troch závodov - so sídlom v Trnave, Hlohovci a Piešťanoch. Preto pri reklamácii množstva spotreby vody sa musíte obrátiť na príslušný závod. Rovnako na tom istom mieste môžete meniť a upravovať adresu, na ktorú sa faktúra zasiela a samozrejme aj ostatné veci súvisiace s obsahom už uzatvorenej zmluvy. V prípade, že chcete reklamovať inú časť obsahu faktúry, napr. výpočet sumy k úhrade, alebo použitú sadzbu z cenníka, obráťte sa na naše fakturačné pracovisko, ktoré sídli v Piešťanoch. Adresy a telefónne čísla závodov a sídla spoločnosti v Piešťanoch nájdete na tejto stránke v časti „Kontakty a adresy“.
6. Môžem dostávať faktúry aj na inú adresu a iné meno, aké sú uvedené v zmluve?
Áno, môžete. V prípade, že potrebujete zabezpečiť, aby sme Vám faktúry za vodné a stočné zasielali na odlišnú adresu, aká je uvedená v zmluve, stačí túto skutočnosť oznámiť spoločnosti písomne na adresu sídla spoločnosti, prípadne sídla výrobného závodu.