Svetový deň vody 2019 - bezplatný rozbor vody

WWDSvetový deň vody (World water day) je vhodnou príležitosťou k prijímaniu opatrení na boj s nedostatkom vody. Aj napriek obrovskému pokroku, v súčasnosti žije viac ako 663 miliónov ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode.

Svetový deň vody si svet pripomína každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

Človek považuje vodu za samozrejmosť stretáva sa s ňou denne. Spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť, až dovtedy, kým nám nechýba. Voda je doslovne všade, je absolútne potrebná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi.

Témou a mottom Svetového dňa vody 2019 je "Leaving no one behind" („Nenechať nikoho bokom“ alebo „Brať na každého ohľad“) vychádzajúc z Agendy 2030, ktorá dáva svetu prísľub do roku 2030 zabezpečiť „vodu pre všetkých“ v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja, z ktorého musí mať každý človek prospech.

Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytne Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s.

dňa 22. marca 2019 (piatok) verejnosti bezplatný rozbor vzoriek vody

z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a tvrdosť vody.

Príjem vzoriek

Dátum: 22. marec 2019 (piatok)

Miesto a čas:

lokalita Piešťany: od 7:00 do 12:00 hod. - Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s., Bratislavská cesta 3588, Piešťany (areál Čistiarne odpadových vôd)

lokalita Trnava: od 7:00 do 10:00 hod. - TAVOS, a. s., podateľňa, Fraňa Kráľa 1, Trnava

Prosíme o dodržanie harmonogramu odovzdávania kontrolnej vzorky vody.

 

Objem vzorky

Požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste odberu, zdroji vody (studňa - kopaná, vŕtaná, narážaná alebo artézska) a o telefónnom kontakte.

Odber vzorky

Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody (cca 2 minúty a viac) do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu. Vodu je potrebné odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Použitá metóda:

• Dusičnany: Horáková, M., P. Lischke a A. Grünwald, 1986. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. SNTL Praha. Princíp: Stanovenie v ultrafialovej oblasti spektra pri vlnovej dĺžke 220 nm.
• Tvrdosť vody: testovacie prúžky.

Informácia o príjme vzorky a výsledku skúšok

Pri odovzdaní vzorky pracovníci TAVOS, a. s. vykonajú evidenciu vzorky, pridelia jej číslo, o ktorom bude každý zákazník informovaný. Výsledky skúšok budú v priebehu týždňa uvedené na webovej stránke www.tavos.sk, kde pri čísle vzorky budú uvedené hodnoty príslušných ukazovateľov. Výsledky skúšok si môže zákazník zistiť aj telefonicky na číslach 033/59 66 301 a 033/59 66 302. Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. protokoly o skúškach vydávať nebude.

Upozornenie:
Vyšetrenie v ukazovateli dusičnany, nepostačuje na vyhodnotenie vzorky vody ako pitnej vody. Obsah dusičnanov je len čiastkovým ukazovateľom. Na preukázanie toho, či je voda pitná, je potrebné stanoviť ďalšie ukazovatele aspoň v rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody podľa  Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite vody, kontrole kvality vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Takýto rozbor zohľadňuje minimálne požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a chemickú kvalitu pitnej vody.