Cena vodného a stočného pre rok 2015

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje všetkým svojim klientom, že od 1.1.2015 sú schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví nasledovné ceny:

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom za 1 m3: 0,7286 Eur bez DPH (0,8743 Eur s DPH)

Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom za 1 m3: 0,5980 Eur bez DPH (0,7176 Eur s DPH)

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za 1 m3: 1,0758 Eur bez DPH (1,2910 Eur s DPH)

V cenách s DPH je použitá sadzba DPH vo výške 20 %.

Vážení zákazníci, pri priemernej spotrebe vody v domácnostiach v pôsobnosti Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., bude dopad predmetnej cenovej úpravy predstavovať priemerné mesačné zvýšenie platieb (sumárne vodného aj stočného) na 1 osobu o 0,235 € (vrátane DPH), čo v prípade štvorčlennej rodiny predstavuje mesačnú záťaž 0,94 €.