Cena vodného a stočného pre rok 2013

Na základe cenového rozhodnutia č. 0097/2013/V boli Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) schválené tieto ceny, ktoré sú účinné od 01.01.2013:

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (čiže vodné):

0,6939 €/m3 (bez DPH) čo je 0,8327 €/m3 (s 20% DPH)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody (t.j. aj zrážkovej) verejnou kanalizáciou (čiže stočné):

1,0261 €/m3 (bez DPH) čo je 1,2313 €/m3 (s 20% DPH)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom obecnej vodárenskej spoločnosti:

0,5801 €/m3 (bez DPH) čo je 0,6961 €/m3 (s 20 % DPH)