Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“

Príloha: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“

Identifikácia zmluvy:

Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev.č. obj.: 102/2011 na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“, kód projektu 24110110066

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Zhotoviteľ:

Vodohospodárske stavby, a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava – vedúci člen skupiny dodávateľov - IČO: 31 322 301

Doprastav, a.s., Drieňova 7, 826 56 Bratislava – člen skupiny dodávateľov - IČO: 31 333 320

Aquastav, a.s., Račianska 30/A, 931 02 Bratislava – člen skupiny dodávateľov - IČO: 35 848 448

Predmet dodatku: Úprava a doplnenie Zmluvy o dielo v zmysle vykonaného štátneho dozoru nad verejnou prácou

Dátum:

  • Dátum zverejnenia: 13.04.2012
  • Dátum účinnosti: 14.04.2012