Dodatok č.3 k Zmluve o dielo na projekt "Kanalizácia Leopoldov a Červeník"

Príloha: Dodatok č.3 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 36/2009 na projekt "Kanalizácia Leopoldov a Červeník", kód projektu 24110110010

Identifikácia zmluvy:

Názov zmluvy: Dodatok č.3 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 36/2009 na projekt "Kanalizácia Leopoldov a Červeník", kód projektu 24110110010

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby, a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava

IČO zhotoviteľa: 313 22  301

Predmet dodatku: Zmena termínu ukončenia stavebných prác

Dátum:

  • Dátum zverejnenia: 06.06.2011
  • Dátum účinnosti: 07.06.2011