Zmena ceny vodného a stočného pre rok 2010

Na základe cenového rozhodnutia č. 0165/2010/v Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) boli schválené tieto ceny, ktoré sú účinné od 03.08.2010:

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (čiže vodné):

0,6879 €/m3 (bez DPH) čo je 0,8186 €/m3 (s DPH)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody (t.j. aj zrážkovej) verejnou kanalizáciou (čiže stočné):

0,8973 €/m3 (bez DPH) čo je 1,0678 €/m3 (s DPH)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena za vodu (vodné a stočné spolu) pre rok 2010:

1,5852 €/m3 (bez DPH) čo je 1,8864 €/m3 (s DPH)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre rok 2010:

0,5741 €/m3 (bez DPH) čo je 0,6832 €/m3 (s DPH)