Ročné úhrny zrážok pre rok 2020

SHMU logo

Slovenský hydrometeorologický ústav stanovil lokálne priemerné ročné úhrny atmosférických zrážok v nasledovných lokalitách (je to priemer úhrnov z rokov 2015 - 2019):

Lokalita Úhrn atmosferických zrážok (mm)
Trnava 546.9
Piešťany 526.3
Vrbové 534.7
Leopoldov 569.1
Dechtice 597.8
Ružindol 546.9
Biely Kostol 546.9
Madunice 556.4
Špačince 562.3
Zeleneč 524.3

Cena vodného a stočného na rok 2020

URSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. rozhodol podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. Z. z, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z., pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s

s účinnosťou od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3

Cena v € s DPH /m3

Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,7449

0,8939

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6134

0,7361

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1497

1,3796

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0003/2020/V zo dňa 10.12.2019 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.

Cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je možné uplatniť len tým subjektom, ktorý vlastnia verejný vodovod, ktorému Trnavská vodárenská spoločnosť dodáva pitnú vodu a tento subjekt ďalej fakturuje túto vodu konečnému spotrebiteľovi na základe vlastných schválených cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Na základe porovnateľnosti výšky jednotlivých cien za vodné a stočné v rámci 14 najvýznamnejších vodárenských spoločností na Slovensku, Trnavská vodárenská spoločnosť je vo vodnom 2. najlacnejšia a v stočnom 9. najlacnejšia.

Pri priemernej spotrebe vody v domácnostiach bude dopad cenovej úpravy predstavovať priemerné mesačné zvýšenie platieb (sumárne vodného aj stočného) na 1 osobu o 0,4034 € (vrátane DPH), čo v prípade priemernej rodiny predstavuje mesačnú záťaž cca 1,21 €.

Zmena cien v období účinnosti tohto cenového rozhodnutia t.j. od 1.1.2020 do 31.12.2021 sa nevylučuje.

Oznam

Z technických príčin nám momentálne nefunguje posielanie stavu vodomeru cez našu web stránku. Stav meradla zašlite na e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. s uvedením údajov: meno odberateľa, adresa odberného miesta, stav meradla (prípadne zašlite fotku meradla). Problém riešime. Ďakujeme za pochopenie.

Cenník poskytovaných služieb a poplatkov

Od 1.11.2019 až do vydania nových cenníkov platí: Hodinová sadzba za

všeobecné stavebno-montážne práce vo vodomernej šachte (okrem montáže a demontáže vodomeru) a za opravy na vodovodnej a kanalizačnej prípojke vrátane výkopových prác je 19,10 €/h bez DPH (s DPH 22,92 €/h),

v prípade vykonania prác v mimopracovnom čase 28,70 €/h bez DPH (s DPH 34,44 €/h). Hodinová sadzba je za 1 pracovníka. K vykonanej práci budú ešte vyfakturované náklady na dopravu a spotreba použitého materiálu.

„Informujeme zákazníkov, že vodárenská spoločnosť si uplatňuje od 1.11.2019 stanovený fakturačný princíp, ktorý je oznámený v každom konkrétnom cenníku a to, že Vám budeme fakturovať v zmysle cenníkov za dopravné služby alebo za lokalizačné práce na vodohospodárskej sieti alebo za manipulačné práce s vodomermi alebo za vyhotovenie prípojok za každú začatú 1. hodinu práce celú hodinovú sadzbu a k tomu v prípade nasledujúcej hodiny, resp. ďalších hodín každých začatých 15 minút. „

Pri schválených ročných objednávkach, ktoré boli schválené pred účinnosťou tohto cenníka platia ceny podľa predošlého cenníka, resp. cenníka, ktorý bol aktuálny v čase schvaľovania objednávky.

Čítať celý článok...

Výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2019"

tavos web 030Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám prináša výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2019".

Limit podľa NV SR č. 354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v ukazovateli dusičnany je 50 mg/l.

Tabuľka výsledkov skúšok v ukazovateli dusičnany a celková tvrdosť vody.

Výkon skúšok bol vykonaný dňa 22.3.2019

STIAHNUŤ: Výsledky skúšok - dusičnany a tvrdosť vody

Otváracie hodiny Zákaznických centier

Zákaznícke centrá v Trnave a v Piešťanoch:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

07:00  – 15:00 hod.

Streda:

07:00  – 17:00 hod.

Obednajšia prestávka:

od 11:30 do 12:00 hod.

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
  • 033 / 59 66 137
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213

  • 033/ 59 66 215

  • 033/ 59 66 217

  • 033/ 59 66 405

Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146

  • 033/ 59 66 166

Dôležité čísla

Nahlasovanie porúch

na vodovodnej a kanalizačnej sieti (Nonstop):

033 / 59 66 182

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Zaujimavosti o vode...

Kto je online

Máme online 16 hostí