Zmeny vo fakturácií na rok 2020

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie formou fakturácie za opakované dodanie tovarov a služieb.

Štvrťročná periodicita fakturácie

Zákazníkom so štvrťročnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho štvrťroku .

Faktúry za opakované dodanie tovarov a služieb budú vystavované v januári (na obdobie január až marec) a v apríli (na obdobie apríl až máj).

K 30.6. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún.

Následne v júli bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb (na obdobie júl až september) a v októbri (na obdobie október až november).

K 31.12. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie júl až december.

Mesačná periodicita fakturácie

Zákazníkom s mesačnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho mesiaca január, február, marec, apríl a máj.

K 30.6. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún.

Následne v júli, auguste, septembri, októbri, novembri budú vystavené faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb.

K 31.12. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie júl až december.

Ak by Vám bola faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb doručená neskôr, spoločnosť TAVOS, a. s. akceptuje oneskorené úhrady týchto faktúr a predlžuje ich splatnosť až do 14.2.2020.

Ročné úhrny zrážok pre rok 2020

SHMU logo

Slovenský hydrometeorologický ústav stanovil lokálne priemerné ročné úhrny atmosférických zrážok v nasledovných lokalitách (je to priemer úhrnov z rokov 2015 - 2019):

Lokalita Úhrn atmosferických zrážok (mm)
Trnava 546.9
Piešťany 526.3
Vrbové 534.7
Leopoldov 569.1
Dechtice 597.8
Ružindol 546.9
Biely Kostol 546.9
Madunice 556.4
Špačince 562.3
Zeleneč 524.3

Cena vodného a stočného na rok 2020

URSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. rozhodol podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. Z. z, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z., pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s

s účinnosťou od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3

Cena v € s DPH /m3

Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,7449

0,8939

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6134

0,7361

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1497

1,3796

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0003/2020/V zo dňa 10.12.2019 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.

Cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je možné uplatniť len tým subjektom, ktorý vlastnia verejný vodovod, ktorému Trnavská vodárenská spoločnosť dodáva pitnú vodu a tento subjekt ďalej fakturuje túto vodu konečnému spotrebiteľovi na základe vlastných schválených cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Na základe porovnateľnosti výšky jednotlivých cien za vodné a stočné v rámci 14 najvýznamnejších vodárenských spoločností na Slovensku, Trnavská vodárenská spoločnosť je vo vodnom 2. najlacnejšia a v stočnom 9. najlacnejšia.

Pri priemernej spotrebe vody v domácnostiach bude dopad cenovej úpravy predstavovať priemerné mesačné zvýšenie platieb (sumárne vodného aj stočného) na 1 osobu o 0,4034 € (vrátane DPH), čo v prípade priemernej rodiny predstavuje mesačnú záťaž cca 1,21 €.

Zmena cien v období účinnosti tohto cenového rozhodnutia t.j. od 1.1.2020 do 31.12.2021 sa nevylučuje.

Vodovodné prípojky

Vážení zákazníci,
v období od 01. Decembra 2019 do 31. Marca 2020 nepripájame nových odberateľov na verejný vodovod z dôvodu chladného obdobia, ktoré nám technicky neumožňuje realizáciu prípojky.

Oznam

Z technických príčin nám momentálne nefunguje posielanie stavu vodomeru cez našu web stránku. Stav meradla zašlite na e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. s uvedením údajov: meno odberateľa, adresa odberného miesta, stav meradla (prípadne zašlite fotku meradla). Problém riešime. Ďakujeme za pochopenie.

Otváracie hodiny Zákaznických centier

Zákaznícke centrá v Trnave a v Piešťanoch:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

07:00  – 15:00 hod.

Streda:

07:00  – 17:00 hod.

Obednajšia prestávka:

od 11:30 do 12:00 hod.

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
  • 033 / 59 66 137
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213

  • 033/ 59 66 215

  • 033/ 59 66 217

  • 033/ 59 66 405

Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146

  • 033/ 59 66 166

Dôležité čísla

Nahlasovanie porúch

na vodovodnej a kanalizačnej sieti (Nonstop):

033 / 59 66 182

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Zaujimavosti o vode...

Kto je online

Máme online 32 hostí